Gara şlýapa SEO nähili howply? Semalt hünärmen aladalary

Dürli web ussatlarynyň gözleg motorlarynda sahypalarynyň derejesini ýokarlandyrmak üçin gara şlýapa SEO usullaryny ulanýandygyny bilýäris. Gözleg motorlarynyň ýokarsyna ýetmek üçin köp usullary ulanýarlar we erbet.

Bu ýerde Igor Gamanenko, bir ekspertiň Semalt , size internet üsti bilen web sahypalary üçin gowy derejede almak üçin Black hat Seo ykrar etmek barada käbir maslahatlar berýär.

Blackhat SEO

Blackhat SEO gözleg motorynyň traffigini döretmek üçin bikanun usul. Köp baglanyşyk gurulýar we Google-yň düzgünlerine garşy labyr tekstleri işlenip düzülýär. Gara şlýapa SEO usullaryna gatnaşýan bolsaňyz, web sahypaňyz gözleg motorlary tarapyndan gadagan ediler. Jezalandyrylyp bilner we interneti spamlamak üçin köp kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Şeýle web sahypalaryndaky makalalar hilini saklamazdan ýazylýar. Olaryň setirlerinde orfografiki we grammatiki ýalňyşlyklar köp, açar sözler bu ýerde-de ulanylýar. Bu aralykda, käbir SEO hünärmenleri syndiq8.com we blachhatseo.com ýaly müşderilerini aldamak üçin gara şlýapa SEO-ny kabul etdiler. Bu kompaniýalaryň haýsydyr biriniň hyzmatlaryndan peýdalanýan bolsaňyz, islenýän netijeleri alyp bilmersiňiz.

Internet ulanyjylarynyň hemmesiniň e-poçta spamyny başdan geçirendigi hakykat. Bulaşyk habarlar we goşundylar bilen e-poçta iberýäris. Şol e-poçtalardan gaça durmak möhümdir. Mundan başga-da, bu goşundylary hiç haçan basmaly däl. Açar söz spam, gözleg motory spam we makala spam gara şlýapa SEO-nyň üç esasy usulydyr.

SEO-nyň hemmesi erbet däl

Gözleg motorlary ak şlýapa SEO ýa-da gara şlýapa SEO eden bolsaňyz, içgin synlaýarlar. Web sahypaňyzyň reýtingi, şu wagta çenli ulanan strategiýalaryňyza bagly. Gowşak taraplary ýeňip geçmek we internetdäki işiňizi gowulaşdyrmak isleseňiz, gara şlýapa SEO-dan dynmak möhümdir. “Blackhat SEO” sahypaňyzyň derejesini ýokarlandyryp biler, emma gözleg motorlary birnäçe günüň içinde sahypaňyzy gadagan eder we jezalandyrar.

Gowy web sahypalaryny we erbet web sahypalaryny tapawutlandyrýan gözleg motorlary däl. Işleýän pudagyňyz, tejribeli web sahypasynyň dizaýnerlerinden , marketologlaryndan we sosial media adamlaryndan doly. Kanuny zatlara girýän şahsyýetler bilen aragatnaşyk gurmak isläp bilersiňiz. Umuman aýdanyňda, SEO erbet däl, sebäbi garaňky tarapy hem, ýagty tarapy hem bar. Gara şlýapa SEO edeniňizde, ak tarapy ak şlýapa SEO usullaryny saýlanyňyzda.

Gara şlýapa SEO usullary bilen meşgullanýanlara, köp derejede ondan gaça durmagy maslahat berýäris. Sebäbi olaryň edýän tagallalary netijesiz bolar. Web sahypalary gowy gözleg motory derejesini alyp bilmeýärler we hiç hili öňdebaryjylyk döredip bilmeýärler.

Edepsiz amallar

Gara şlýapa SEO hünärmenleri etiki we bikanun amallara gatnaşýarlar. Emma gözleg motorlary tarapyndan jezalandyrylýan we gadagan edilen web sahypalarynyň gara şlýapa däldigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Käwagt telekeçiler haýsy strategiýalaryň öz sahypalaryna has laýyk boljakdygyna düşünip bilmeýärler.

send email